Základy teórie medzigalaktického obchodu

Komisia Švédskej centrálnej banky sa o tom síce nezmienila, a z objektívneho vedca sa medzičasom stal ľavicový komentátor. Ani to však neznižuje prínos Paula Krugmana k jednej z doteraz málo prebádaných oblastí ekonómie: bol to práve tento čerstvý nositeľ nobelovky za ekonómiu, ktorý v roku 1978 postavil základy teórie medzigalaktického obchodu.

Medzihviezdny obchod čelí, na rozdiel od medziplanetárneho obchodu – ktorý už bol aj v čase publikovania Krugmanovej práce podrobený pomerne detailnému ekonomickému skúmaniu – viacerým problémom.

Nielen že si nemôžeme byť istí, či bytosti, obývajúce vzdialené planéty, disponujú orgánmi ako sú uši a oči, a či sú teda schopné využívať internet, telefón alebo iné technológie, nevyhnutné pre fungovanie organizovaných trhov ako predpokladu existencie finančných a kapitálových tokov, arbitráže medzi trhmi, či iných investičných rozhodnutí.

Tým najdôležitejším problémom (pretože, na rozdiel od ekonómov sú fyzici oveľa menej tolerantní pri odmýšľaní si problémov ako súčasti tvorby modelu) je otázka: Ako vypočítať úrokové miery aplikované v medzigalaktickom obchode, keď sú tovary prepravované rýchlosťou blízkou rýchlosti svetla?

Ako vieme, čas, ktorý uplynie počas takejto prepravy na medzigalaktickom vesmírnom obchodnom plavidle sa pozorovateľovi na jeho palube javí kratší než statickému pozorovateľovi.

Keďže každá medzihviezdna obchodná cesta je vlastne pomerne náročným investičným projektom, a teda súčasná hodnota príjmov z nej plynúcich musí prevýšiť jej náklady, je potrebné rozhodnúť sa, aký čas pri výpočtoch návratnosti takéhoto projektu využiť: čas, ktorý uplynie na kozmickej lodi, alebo „normálny“ tok času, tak, ako je vnímaný na planétach Zem a Trantor?

Krugman sám priznáva, že jeho príspevok je vážnou analýzou komického subjektu, čiže presným opakom väčšiny iných akademických ekonomických prác.

S využitím logického postupu, matematických a grafických postupov (čitateľovu pozornosť upúta najma graf číslo 2, zobrazujúci rotáciu pomyselnej časovej osi), Krugman dokázal sformulovať dva zatiaľ zbytočné, ale teoreticky dobre podložené závery:

Prvý základný teorém medzigalaktického obchodu podľa Krugmana hovorí, že ak sa obchod uskutočňuje medzi dvoma planétami v totožnej inerciálnej sústave, úrokové miery na prepravované tovary by mali byť vypočítané podľa hodín (prípadne kalendárov) umiestnených v spoločnej inerciálnej sústave, a nie podľa hodín na palube kozmickej lode.

Objasniť tento výrok je možné prostredníctvom nákladov obetovanej príležitosti: Trantonrský obchodník by namiesto toho, aby naložil na kozmickú loď tovar a odletel s ním na planétu Zem, mohol nakúpiť na svojej domovskej planéte Trantonr dlhopisy. Hodnota tejto alternatívnej bezpečnej investície – čiže hodnota dlhopisu po návrate mimozemskej bytosti na svoju planétu – nezávisí od času, ktorý uplynul v kozmickej lodi, ale od planetárneho času. Preto je pri výpočte návratnosti medzigalaktických obchodných ciest nevyhnutné využívať planetárny čas, a nie čas, ktorý skutočne uplynie na palube kozmickej lode.

Druhým základným teorémom medzigalaktického obchodu podľa Krugmana je: Ak inteligentné bytosti môžu vlastniť aktíva na dvoch planétach v rámci jednej inerciálnej sústavy, konkurencia povedie k vyrovnaniu úrokových mier na oboch planétach.

Hoci je ťažké predstaviť si naplnenie Krugmanovej túžby, aby publikovanie základov teórie medzigalaktického obchodu viedlo aj ku skutočnému rozvoju takýchto výmenných vzťahov, rozhodne mu nie je možné uprieť prvenstvo v tejto oblasti.

Na záver sa žiada dodať, že priestor pre rozvoj tejto Krugmanovej práce stále existuje a čaká na budúce generácie ekonómov s fyzikálnym povedomím, ktoré ho dokážu rozvinúť do ďalších sfér. Napríklad Krugman, pre zjednodušenie svojho modelu, predpokladá, že obe navzájom obchodujúce planéty z rôznych galaxií sa nachádzajú v rámci rovnakej inerciálnej sústavy.

Postulovanie tohto predpokladu bolo racionálnym krokom, nakoľko obchodovanie s planétami zo sústav, kde platia nám úplne neznáme zákony fyziky, je sťažka predstaviteľné. Aplikovanie všeobecnej teórie relativity pre tento model tak zostáva výzvou.

Nech sila sprevádza tých, ktorí sa do jej riešenia pustia!
Paul Krugman: The Theory of Interstellar Trade

pošli na vybrali.sme.sk