SMER: Ako ožobráčiť 2 milióny Slovákov a tváriť sa vlastenecky

Ako ožobráčiť 2 milióny Slovákov o peniaze za ich pozemky, podporiť veľké firmy a latifundistov na úkor malých farmárov, urobiť pritom z Ústavy len zdrap papiera – a to všetko prostredníctvom vzbudzovania lacných nacionalistických vášní. A ešte na tom získavať politické body.

Cudzie nechceme, svoje si nedáme! To bolo nacionalistické heslo vlády Vladimíra Mečiara, ktorá pod ním rozdala najcennejšie štátne podniky najväčším tunelárom v republike. A dnes je to tu opäť. Pod pláštikom vlastenectva, dnes, ako prvý bod rokovania, príde do parlamentu vládny návrh zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku.

Svojou podstatou je tento zákon pokojne prirovnateľný ku každému inému kšeftu, s ktorým strana Smer prišla do Národnej rady.

Či už to je aktuálna novela privatizačného zákona nadväzujúca na pokútny štart predaja Slovak Telekomu, alebo novela zákona o obnoviteľných zdrojoch energií predstavená ministrom Malatinským pred rokom – všetky majú čosi spoločné. Na úkor obyčajných ľudí prihrávajú veľké bohatstvo finančným skupinám a veľkopodnikateľom. Ľubomír Jahnátek je však o čosi politicky ostrieľanejší, než jeho kolega z ministerstva hospodárstva. Preto je jeho návrh podkutý naoko silným argumentom: po ukončení prechodného obdobia od 1. mája musíme zamedziť zahraničným podnikateľom vo veľkom skupovať slovenskú pôdu.

Skutočnosť je však iná. Cieľom predloženého zákona, ktorý aj Robert Fico považuje za tak dôležitý, že mu dokonca jeho vláda schválila rokovanie v skrátenom legislatívnom konaní, je priklepnúť obrovský kšeft niekoľkým veľkofarmárom a družstvám, na úkor bežných ľudí vlastniacich aspoň kúsok poľnohospodárskej pôdy. A zahraničným podnikateľom nezamedzí v ničom – tí si budú môcť, rovnako ako doteraz, pôdu kupovať prostredníctvom nákupu obchodných podielov vo firmách, ktoré ju vlastnia.

Tu je 8 dôvodov, prečo treba predložený zákon o predaji pôdy, odmietnuť – a prečo v skutočnosti nie je návrhom za Slovensko, ale hospodárskou vlastizradou na miliónoch bežných ľudí:

Návrh nezabráni predaju pôdy cudzincom

Predložený zákon dokáže každý šikovnejší človek obísť tým, že svoju pôdu vloží do obchodnej spoločnosti, a potom predá svoj podiel v tejto firme. Rovnakým spôsobom už mohli zahraniční investori nakupovať slovenskú pôdu dodnes, napriek tomu, že formálne platil zákaz predaja pôdy cudzincom. Pre ľudí, ktorí majú pôdy viac a oplatí sa im založiť spoločnosť s. r. o., bude teda tento zákon bezzubý (doplatia naň tí najchudobnejší, bežní ľudia).

Skupovanie pôdy zahraničnými investormi nie je ozajstným problémom

Nielen samotný zákon je však bezzubý, aj dôvod, ktorým ho jeho autor obhajuje, je v skutočnosti podvodom na občanoch. Žiadne veľké skupovanie slovenskej pôdy cudzincami totiž reálne nehrozí.

Po prvé, už doteraz mohli cudzinci cez nákupy obchodných podielov vo firmách slovenskú pôdu skupovať – a rôzne analýzy ukazujú, že v ich rukách skončilo iba približne čosi cez 2 percentá pôdy.

Po druhé, v susednej Českej republike už obmedzenia pre nákup pôdy cudzincami dávno neplatia – a k žiadnemu obrovskému výpredaju pôdy do cudzích rúk tam nedošlo.

Po tretie – poľnohospodárska pôda sa nedá naložiť na chrbát a odniesť. Zahraničný vlastník nie je o nič horší hospodár, ako vlastník domáci – naopak, často dokáže priniesť lepšie a modernejšie postupy a technológie. Obmedzovanie dobrovoľného obchodu v tejto oblasti je preto nezmyslom samo o sebe.

Zákon okradne dva milióny obyčajných ľudí

Približne dva milióny bežných ľudí na Slovensku vlastnia nejakú poľnohospodársku pôdu. Tento zákon spôsobí, že jej hodnota, ako aj cena prenájmov, výrazne klesne – a preto tieto dva milióny ľudí ožobráči. Podľa predloženého návrhu bude už každý môcť predať svoju pôdu iba firme, ktorá v katastri danej obce už aspoň tri roky podniká ako poľnohospodár, prípadne tak podniká v susednej obci, alebo hocikde na Slovensku.

V praxi to bude znamenať, že státisíce občanov, ktorí sú nútení za pár halierov prenajímať svoje polia jedinému družstevníkovi v obci, budú dotlačení k tomu, aby mu ich ešte lacnejšie predali. Ak im totiž od zajtra odmietne za prenájom platiť, budú môcť svoju pôdu predať len jemu (a nikomu inému), za cenu, ku ktorej ich donúti. Tak, ako mnohé družstvá doteraz takmer vôbec za prenájom pôdy vlastníkom neplatili, teraz im ju ešte budú majitelia nútení za facku odpredať. Zrušením konkurencie pri nákupe a pri predaji pôdy tak dôjde k faktickému zániku voľného trhu s pôdou.

Zákon podporí veľkopodnikateľov na úkor malých farmárov

Vďaka tomuto zákonu z dielne Ľubomíra Jahnátka zbohatne pár veľkofarmárov a družstiev na úkor miliónov malých farmárov a bežných ľudí. Doslova zlikviduje malé farmy a ekonomicky slabších poľnohospodárov – vo výsledku budú nakupovať len veľké a solventné spoločnosti, napríklad finančné skupiny, ktoré už obchodné podiely v existujúcich farmách vlastnia, alebo si ich po nadobudnutí platnosti zákona kúpia. Vytvorí sa tak vlastne monopol na vlastníctvo pôdy na niekoľko generácií pre silné finančné a bývalé privatizačné skupiny a jednotlivcov. Vôbec by som sa nečudoval, ak by na základe práve tohto zákona na Slovensku vznikli veľkostatky a latifundie juhoamerického typu s tým, že vlastníci takýchto veľkofariem budú svoju koncentrovanú pôdu prenajímať tretím osobám – malým farmárom – za nevýhodných podmienok, a sami žiť len z renty. Iba mi je divné, že tento model presadzuje najväčší sociálnodemokratický premiér v strednej Európe.

Monopol na dotácie – skutočný dôvod zákona?

Pri monopolizácii vlastníctva poľnohospodárskej pôdy, ktorú tento zákon spôsobí, nejde pritom len o lacné skupovanie pozemkov a tlačenie cien ich nájmov nadol (veľké družstvá a farmári budú pri nákupe pozemkov vždy uprednostnení, a preto sa k nim nikto iný nedostane – ich cenu budú tlačiť nadol). Ide aj o obrovské peniaze v dotáciách na poľnohospodársku činnosť. Práve v tejto politike sa točí najväčšia časť rozpočtu Európskej únie. Lacným skupovaním pozemkov po celom Slovensku, ku ktorému donútia bežných ľudí, sa pár tisíc veľkých družstevníkov a poľnohospodárskych veľkopodnikateľov dostane k miliónom eur z poľnohospodárskych dotácií. A v nich sa skrýva skutočná hodnota, a možno aj ten ozajstný dôvod, pre ktorý minister v prospech veľkodružstevníkov, presadzuje tento zákon.

Zákon zjavne porušuje Ústavu SR

Návrh zákona obmedzuje vlastnícke práva majiteľov poľnohospodárskej pôdy tým, že im zabraňuje s ňou voľne nakladať a stanovuje podmienky, komu a ako môžu túto pôdu predať. Tým znižuje hodnotu tejto pôdy. Ústava Slovenskej republiky pripúšťa takéto obmedzenie vlastníckeho práva, ale je pritom veľmi striktná. Ustanovenie čl. 20 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky uvádza: „Vyvlastnenie alebo nútené obmedzenie vlastníckeho práva je moţné iba v nevyhnutnej miere a vo verejnom záujme, a to na základe zákona a za primeranú náhradu“.

Zo štyroch podmienok obmedzenia vlastníckeho práva spĺňa predložený zákon iba jedinú – že ide o zákon. Ďalšie dve podmienky – nevyhnutnosť, verejný záujem a primeranú náhradu – nespĺňa vôbec. Nevyhnutnosť a verejný záujem nespĺňa preto, lebo predložený zákon nedokáže naplniť cieľ zabráneniu predaja pôdy cudzincom, a navyše samotná takáto hrozba, ktorú by bolo potrebné zákonom riešiť, v skutočnosti neexistuje. Primeranosť náhrady nespĺňa preto, lebo dvom miliónom ochudobnených obyčajných ľudí žiadna náhrada podľa tohto zákona neprináleží. Tento fakt si uvedomuje aj vicepremiér Robert Kaliňák, ktorého ministerstvo vnútra dalo v legislatívnom procese takúto námietku: „Predložený návrh zákona jednoznačne obmedzuje (priamo zákonom) vlastnícke právo, a to nemožno z pohľadu čl. 20 akceptovať“.

Zákon vytvára obrovský priestor na korupciu

Len málo predložených zákonov dáva toľko arbitrárnej moci štátnym úradníkom, ako tento. Podľa dikcie zákona bude totiž v právomoci okresného úradu vydávať osvedčenia o tom, či predajca pôdy splnil alebo nesplnil podmienky tohto zákona. Mnohé sú pritom definované vágne a arbitrárne, a ponechávajú teda obrovský priestor pre fantáziu úradníkov. Čerešničkou na torte je aj fakt, že podľa návrhu zákona nemusí okresný úrad občana o svojom rozhodnutí vôbec informovať. Ak mu na jeho žiadosť neodpíše, znamená to rovno, že osvedčenie nevydal.

Ak vám teda úradník neodpísal, znamená to, že máte smolu. Môžete sa proti jeho nečinnosti odvolať – ak vám ale do ďalších 15 dní znova neodpíše, máte jednoducho smolu navždy. Svoje rozhodnutie a svoju nečinnosť nemusí nijak zdôvodňovať – úradník vás oficiálne a podľa litery zákona môže absolútne ignorovať.

Okrem občanov okradne aj cirkvi, obce, urbariáty, či štát samotný

Plošné zníženie hodnoty pôľnohospodárskej pôdy na celom Slovensku nepostihne len bežných ľudí, ale aj ostatných majiteľov pôdy – v prospech tých, ktorí ju budú vo veľkom skupovať. O celý majetok tak prídu napríklad cirkvi, ktoré sú veľkými majiteľmi pôdy, urbariáty, ale i štát samotný. Veľké plochy pôdy vo vlastníctve štátu sa začnú za facku vypredávať veľkostatkárom a finančným skupinám – za ceny nižšie, než dnes, a úplne legálne.

Perlička na záver

Zákon, tak ako je navrhnutý, je v úplnom rozpore so strategickými materiálmi o rozvoji pôdohospodárstva na Slovensku, ktoré vypracovalo a schválilo samotné ministerstvo pána Jahnátka. Ako keby tam jedna ruka nevedela, čo robí druhá (alebo skutoční odborníci na ministerstve nevedeli, s čím prídu lobisti a finančné skupiny). Napríklad Akčný plán rozvoja pôdohospodárstva SR na roky 2014 – 2020 jednoznačne kritizuje nelichotivý stav slovenského poľnohospodárstva (hneď vo svojom druhom odstavci), kumuláciu dotácií európskych peňazí do rúk malej skupiny ľudí (v piatom odstavci) a obrovskú koncentráciu pôdy na Slovensku – 500 hektárov ako medián na jeden subjekt je najvyšší v celej EÚ (v šiestom odstavci) –predložený zákon povedie k ešte väčšej koncentrácii a situáciu ešte viac zhorší.

Slušný politik, ktorý nechce lobovať za malé záujmové skupiny a veľkopodnikateľov, ale za záujmy všetkých obyčajných ľudí, sa musí postaviť proti tomuto zákonu. A to bez ohľadu na to, ako sú na jeho obhajobu zneužívané vlastenecké heslá, útočiac pritom na najnižšie nacionalistické pudy. Zabránenie predaju pôdy zahraničným osobám je len zámienkou na to, aby sa malá skupina ľudí mohla výrazne obohatiť na úkor takmer polovice slovenského národa. A proti tomu sa musíme postaviť, aj keby to malo byť nepopulárne.

Viac k tejto téme napríklad tu:

Blog Ondreja Dostála – Pôdu vám nezoberú cudzinci, ale Fico

Rozhovor s Martinom Vlachynským, analytikom INESS

pošli na vybrali.sme.sk