Milton Friedman R.I.P.

Milton Friedman bol jedným z nemnohých ekonómov, ktorý dokázal nielen pracovať vo výskume na tých najvyšších akademických úrovniach, ale zároveň sa svojimi knihami, ako napríklad „Sloboda voľby“ dokázal priblížiť aj obyčajným ľuďom bez ekonomického vzdelania. Jeho prínos pre ekonómiu ako vedu je obrovský; jeho prínos pre reálnu hospodársku politiku z neho však robí jedného z najväčších, ak nie najväčšieho, ekonomického mysliteľa minulého storočia.

Milton Friedman - Zdroj: OpinionJournal.comMilton Friedman – Zdroj: OpinionJournal.com

Vo sfére ekonomickej vedy publikoval Friedman desiatky prác, z ktorých niektoré boli ocenené i Nobelovou cenou. Friedman postavil základné kamene ekonomickej školy monetarizmu a bol jedným zo zakladateľov chicagskej ekonomickej školy. Jeho teórie znamenali radikálny myšlienkový prielom v
dobe, keď svetu vládla keynesiánska hospodárska politika, založená na vládnych zásahoch a idei, že vláda si môže rôznymi nástrojmi hospodárskej politiky vyberať medzi infláciou a nezamestnanosťou. Friedman publikoval svoju kritiku takejto politiky, spochybnil koncept takzvanej Phillipsovej krivky, a keď keynesiánska hospodárska politika o niekoľko rokov doviedla svet k stagflácii – situácii s vysokou infláciou aj vysokou nezamestnanosťou – jeho prístup sa potvrdil ako pravdivý.

Ekonómovia však za zrejme za najväčší prínos Friedmanovej práce považujú jeho teóriu permanentného dôchodku, ktorá vyvrátila tradičné Keynesiánske poňatie spotreby a úspor, a jeho práce v oblasti monetárnej politiky. Friedman kritizoval využívanie fiškálnej politiky vlády a požadoval stabilný nárast ponuky peňazí. Vo Friedmanovskom svete bola monetárna politika kľúčovou pre hospodársku politiku. Vo svojej najznámejšej vedeckej práci, Monetárnej histórii Spojených štátov v rokoch 1867 – 1960, Friedman dokázal, že Veľkú hospodársku krízu spôsobila zlá menová politika americkej centrálnej banky Federal Reserve Board.

Friedmanov prínos pre skutočný svet však presahuje význam jeho prác v akademickej oblasti. Friedman ako mainstreamový ekonóm posunul všeobecné vnímanie ekonómov naspäť k trhu a trhovému mechanizmu. Všetky jeho práce majú jedného spoločného menovateľa: trh, ktorý funguje, a je najlepším a najefektívnejším mechanizmom pre umiestňovanie a rozdeľovanie zdrojov. Friedman tak dokázal prelomiť idey, ktoré dovtedy skalní keynesiánci považovali za dogmu. Ak Keynes a jeho teórie privodili nástup Roosvelta, Friedman sa vo veľkej miere podpísal na nástupe a politike Ronalda Reagana – nakoniec, bol i jedným z jeho ekonomických poradcov.

Friedmanov význam presahuje hranice ekonómie aj preto, že sa dokázal stať človekom, komunikujúcim s bežnými ľuďmi.. Nebolo to len prostredníctvom jeho bestsellerov. Aj azda najpopulárnejšia Friedmanova kniha, Sloboda voľby, má svoj prapôvod v televíznom seriáli, v ktorom Friedman po boku Arnolda Schwarzeneggera (kto z vás vie, že silák Arnie má z ekonómie doktorát?) vysvetľoval týždeň čo týždeň bežným američanom v zrozumiteľnom jazyku princípy ekonomického myslenia.

Dožiť sa veku deväťdesiatštyri rokov je úctyhodné pre každého človeka. Človeka, akým bol Milton Friedman, by sme však na svete potrebali aj niekoľko stoviek rokov, a aj tak by možno nedokázal využiť celý svoj potenciál. Milton Friedman patrí medzi ľudí, ktorí zmenili náš svet. Vďaka Reaganovi, jeho ekonomickým teóriám, ktorými sa dnes riadia všetky centrálne banky – aj tá naša, vďaka prosperite, ktorú trhové ekonomiky na celom svete – na rozdiel od tých centrálne plánovaných – dosahujú – jeho vplyv cítime aj my na Slovensku.

pošli na vybrali.sme.sk